cz   de
Návštěvy
70857

Advokát - Česká republika


Právní poradenství  ●  Právní zastupování


Zakládání společností  ●  Přeměny společností


Příprava právních dokumentů  ●  Správa nemovitostí a majetku

 

JUDr. Petr Kubeš Ph.D., advokát v české republice, narozen 1970, absolvoval v letech 1988 - 1992 obecné (magisterské a doktorandské) studium a v letech 1992 - 1996 postgraduální studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

● Od roku 1994 je činný jako samostatný advokát v České republice, zejména pro klienty z Česka, Německa, Rakouska a Švýcarska.

● Vykonává rozsáhlou advokátní praxi se specializací na obchodní a hospodářskou oblast.

● Advokátní služby zahrnují právní poradenství a právní zastoupení všeho druhu, poskytované v českém a německém jazyce.


Právní oblasti - obory činnosti


Obchodní právo: právo společností, družstevní právo, soutěžní a kartelové

  právo, živnostenské právo, obchodně závazkové právo, obchodní deliktní,

  sankční a odpovědnostní právo

Insolvenční právo: insolvenční řízení, insolvenční pohledávky, konkurs,

  reorganizace, oddlužení

Občanské právo: závazkové právo, smluvní právo, právo nemovitostí, věcná

  práva, dědické věci, apod.

Pracovní právo: (pracovně právní vztahy, pracovně právní nároky, právo

  zaměstnanosti, apod.

Rodinné právo: manželství, rozvody, majetková práva manželů, vztahy

  rodičů a dětí, apod.

Správní právo: právo obcí a samosprávných celků, policejní právo,

  přestupkové právo, stavební právo, právo životního prostřed, a další

Trestní právo: obhajoby, zastupování poškozených

Evropské právo

Obsah právních služeb


Právní porady (časově a místně podle potřeby)

Sepis smluv a jiných právních aktů, příprava dalších právních dokumentů

Zastupování ve všech civilně právních věcech, v řízeních před státními

  soudy všech stupňů, zastupování v rozhodčích a arbitrážních řízeních

Zastupování ve správních řízeních před všemi orgány státní správy a

  samosprávy

Obhajoba v trestních věcech

Vyřízení a realizace kompletních právních projektů (zakládání a změny

  obchodních společností (akciová společnost, společnost s ručením

  omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost),

  sdružení, spolky, družstva, odštěpné závody, podniky, a další

Zajištění služeb a úkonů notáře, daňového poradce, auditora

Napište mi e- mail prosím:

mail@advokat-kubes.cz

all rights reserved - JUDr. Petr Kubeš © 2022